Om Den kulturelle skolesekken

Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, både i grunnskole og videregående skole, får møte, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen kom i gang da den første Stoltenberg-regjeringen fikk gjennomslag for å bevilge midler til Den kulturelle skolesekken over Kulturdepartementets budsjett for 2001. Ordningen er videre nedfelt i St.meld. nr. 8 (2007-2008) «Kulturell skulesekk for framtida».

Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultursektoren og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Kulturtanken har et helhetlig ansvar for alle fagområder i Den kulturelle skolesekken. I dag har fylkeskommunene og kommunene ansvar for å legge program og tilbud i sine regioner. Med rundt 58 000 møter mellom barn og kunstnere i løpet av et år, er Den kulturelle skolesekken også Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturarbeidere.

Fylkeskommunen er i all hovedsak ansvarlig for regional koordinering av Den kulturelle skolesekken i Akershus. DKS Akershus ligger under fylkesadministrasjonen i Akershus, med lokaler i Galleri Oslo. Kommunene har også mulighet til å utvikle sitt eget DKS-program.

Produksjoner fra DKS Akershus er delt inn i seks kunstfelt, samt en kategori for kunstarter i samspill:

  • Musikk
  • Film
  • Kulturarv
  • Litteratur
  • Visuell kunst
  • Scenekunst
  • Kunsarter i samspill/crossover

Les mer om kunstfeltene

Relevant litteratur om Den kulturelle skolesekken